Kalesija 26°

Usvojeni Izvještaji o radu javnih ustanova za 2023. godinu

U nastavku 30. redovne sjednice OV Kalesija razmatrani su i Izvještaji o radu javnih ustanova za 2023. godinu.

Izvještaj o radu za 2023. godinu JU “Centar za socijalni rad” Kalesija je usvojen sa 15 glasova ZA, 1 protiv

Izvještaj o radu za 2023. godinu JZU “Dom zdravlja” Kalesija je usvojen jednoglasno

Izvještaj o radu za 2023. godinu JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija je usvojen sa jednoglasno

Zaključci i aktivnosti rada javnih ustanova:

U skladu sa Planom u programom rada JU Centra za socijalni rad Kalesija za 2023.
godinu u kojem planu i programu su postavljeni određeni ciljevi i planirani radni zadaci
može se konstatovati da su u periodu od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine postavljeni
poslovi i zadaci u potpunosti realizovani.
Pored navedenog ostvarena je značajna saradnja sa brojnim nevladinim
organizacijama, te se naša ustanova u tom pogledu afirmisala kao kredibilan partner u
realizaciji brojnih projekata.

Aplicirano je na nekoliko projekata, za koje očekujemo da će dobiti podršku, a najvažniji
je unutrašnje uređenje objekta, u vrijednosti 49 000,00 KM.
Veliku zaslugu smo imali što je veliki broj naših porodica ostvario pomoć od EU za
energiju, jer su tri kategorije korisnika naših usluga dobili pomoć (stalna novčana
pomoć, dječiji dodatak i jednoroditeljske porodice ).Primjer: Korisnika dječijeg dodatka iz
Kalesije, pomoć je ostvarilo 684, a Tuzla koja ima pet puta više stanovnika je imala 704.
Ono što je značajno napomenuti da samo u toku ove godine počeli sa isplatama za
roditelje njegovatelje, te da na evidenciji imamo 27 roditelja-njegovatelji koji njegujući
vlastitu djecu imaju plate i uplate doprinosa, kao i da je za njih većinu ove godine bila
retroaktivna isplata od 01.03.2022 godine.

-JZU Dom zdravlja Kalesija obezbjeđivala je zdravstvenu zaštitu primarnog nivoa stanovništvu općine Kalesija, izuzev stanovništva MZ Seljublje.Ovaj vid zdravstvene zaštite mještani Mjesne zajednice Seljublje i ove godine ostvaruju u JZU Dom zdravlja Tuzla a na osnovu postignutog dogovora između
Predstavnika JZU Doma zdravlja Kalesija,Ministarastva zdravstva TK ,JZU Doma zdravlja Tuzla i osnivača općine Kalesija.Osim primarne zdravsvene zaštite dom zdravlja Kalesija pružao je i usluge konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite.

U izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na ispunjenju preuzetih obaveza Ustanove, u smislu pružanja usluga iz okvira registrovane djelatnosti, zatim mjere i aktivnosti na stabilizaciji finansijske situacije Ustanove, te u tom smislu u kontinuitetu su vršene zajedničke konsultacije menadžmenta, prije realizacije svake od poslovnih aktivnosti.

Izvršena je predaja aplikacije projekta za grant sredstva kod Državnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica.
Sa predstavnicima Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, te Općinom Kalesija vođene su aktivnosti na završetku sanacije i adaptacije objekata područne ambulante Memići i Gojčin.
Izvršena je priprema te dostavljena prijava na raspisane Javne pozive kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlasnkog kantona za poslovnu 2024.godinu.
Okončani su radovi na sanaciji i adaptaciji stomatološke službe. Izvršena je nabavka dijagnostičke opreme u stomatološkoj službi. Radnicima ustanove koji su stekli uslove za penziju prestao je radni odnos. Dodjeljena je ukupno 1 ( jedna ) specijalizacija iz orl i hirurgije glave i vrata.
Proveli smo Javni oglas za prijem u radni odnos ukupno dva doktora medicine i tri medicinske sestre tehničar.

Izvještaj o radu Javne ustanove Bosanski kulturni centar „Alija Izetbegović“ Kalesija za period 01. 01. – 31. 12. 2023. godine sadrži pregled kulturnih, edukativnih, zabavnih i drugih aktivnosti realiziranih u proteklih 12 mjeseci 2023. godine, odnosno prikaz najvažnijih manifestacija održanih u organizaciji Ustanove ili suorganizaciji sa drugim institucijama.
U toku 2023. godine nastojali smo održati kulturni život na potrebnom nivou, uvesti nove sadržaje i podići nivo kvaliteta onih koji se realizuju iz godine u godinu. Naša ustanova je uvijek otvorena za saradnju sa svim institucijama, udruženjima i pojedincima. U protekloj godini nastojali smo prirediti što kvalitetnije sadržaje te osigurati njihovu ravnomjernu distribuciju tokom kalendarske godine, a istovremno prilagoditi vrijeme njihovog održavanja različitim ciljnim grupama kako bismo održali kontinuitet posjećenosti događaja i kontinuitet dešavanja u BKC-u.
U dobroj mjeri smo ostvarili Program rada za 2023. godinu i Finansijski plan, a sve to zahvaljujući dobroj saradnji sa Osnivačem, i korektnim odnosom Upravnog odbora, menadžmenta i uposlenika Ustanove u proteklom periodu. Da bismo kvalitet rada podigli na još veći nivo, nužno je kadrovsko jačanje, proširenje prostora za „Gradsku bibllioteku“ i rješavanje problema grijanja u biblioteci.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Akciji čišćenja Memorijalnog centra Kalesija Gornja pridružili se …

  Nogometaši “Bosne” i “Mladosti” ostvarili pob …

  Nebo iznad BiH uskoro bi opet moglo poprimiti čarobne nijanse, “ …

  Usaglašen konačni tekst rezolucije o Srebrenici i dostavljen predsje …

  Team CNC Kalesija traži radnike

  CLOSE
  CLOSE