Kalesija 30°

Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija
Broj: 02-144/24
Datum: 13. 06. 2024. godine


Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom
kantonu („Sl. novine TK „Broj 4/2019, 4/2020, 11/2020, 5/2021), člana 17. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, na
osnovu Odluku direktora broj 02-97/24 o potrebi popune radnih mjesta i člana 1.Saglasnosti na
Odluku direktora broj 02-98/24, raspisuje se:

Javni konkurs

za prijem u radni odnos u JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija

I. Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos Voditelja galerije, izdavačke djelanosti,
propagande i marketinga (1 izvršilac) uJU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija.
II. Opis pozicije”Voditelj galerije, izdavačke djelatnosti, propagande i markentinga”,

 • Ugovara i vodi brigu o akrtivnostima u galeriji,
 • ugovara i brine o izdavanju knjiga,časopisa i periodičnih publikacija,
 • planira,ugovara i brine o izdavanju zvučnih publikacija,video i kompjuterskih zapisa,
 • planira i ugovara i ostalu izdavačku djelatnost,
 • planira i vodi računa o umjetničkom i književnom stvaračaštvu i scenskom izvođenju
 • (reproduktivna umjetnost),
 • kontaktira za medijima,
 • priprema i ugovara medijska gostovanja,
 • priprema i vodi press konferencije,
 • vrši medijsku prezentaciju Bosansko kulturnog
  centra,putemoglasa,obavještenja,informacija,saopćenja i slično,
 • dogovara i realizira pripremu propagandnog materijala,
 • dogovara i organizira distribuciju propagandnog materijala gostujućih i projekata Bosansko kulturnog
  centra (plakate,pozivnice,radio i tv reklame i drugi oblici promocije Bosanskog kulturnog centra),
 • radi na poslovima marketinške promocije Bosansko kulturnog centra,
 • dogovora i organizira posjete programima Bosanskog kulturnog centra,
 • organizira i druge oblike marketinške promocije u skladu sa vrstom programa i naručiocem poslova,
 • utvđuje raspored sedmičnih aktivnosti Bosanskog kulturnog centra,
 • snimanje i umnožavanje video,zvučnih i kompjuterskih zapisa,
 • distribucija filmova i video filmova,
 • prikazivanje filmova,
 • fotografisanje,izrada i umnožavanje fotografija i fotokopiranje,
 • prati i kontroliše tehničku ispravnost foto i video tehnike,planira i trebuje foto i video materijal,
 • organizira i postavlja fotoizložbe,
 • sudjeluje u poslovima pripreme i izvođenju određenih programa Bosanskog kulturnog centra,
 • vodi računa o primjeni propisa zaštite na radu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bosanskog kulturnog centra.
  III. Uposlenik se prima u stalni radni odnos, na neodređeno vrijeme.
  IV. Kandidati koji se prijave na Javni konkurs trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove: 
  a) da su državljani Bosne i Hercegovine,

b) da su stariji od 18 godina,
c) da su radno sposobni,
d) da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
e) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

V. Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove i to: 
a) Bachelor, VŠS, završen prvi ciklus studija,180 ETCS,
b Poznavanje rada na računaru,
c) Da imaju najmanje 1 (jednu) godine radnog staža nakon sticanja stručne spreme.
VI. Uz prijavu na ovaj Javni konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjen prijavni obrazac,
 2. kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, tačna adresa, broj
  telefona za kontakt);
 3. uvjerenje o držvljanstvu,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. diploma o završenom stepenu i vrsti stručne spreme,
 6. uvjerenje o radnom stažu,
 7. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova
  navedenih pod oznakom IV, tačka e).
  Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. 
  NAPOMENA:
 8. Samo izabrani kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri
  mjeseca) u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa,
  kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihičko-fizičke sposobnosti odgovaraju
  uslovima radnog mjesta Voditelja galerije, izdavačke djelanostipropagande i marketinga.
 9. Samo izabrani kandidati su obavezni dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ( ne
  starije od tri mjeseca) u roku od osam (8) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
  konkursa.
 10. Za radno mjesto Voditelja galerije, izdavačke djelanosti propagande i marketinga nije predviđen
  probni rad.
  Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na oglasnoj ploči Ustanove, i isti
  ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
  Po zatvaranju Javnog konkursa, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos u JU BKC
  “Alija Izetbegović” Kalesija ( u daljem tekstu ”Komisija”) izvršit će klasifikaciju kandidata na one
  koji ispunjavaju uslove tražene Javnim konkursom i one koji ne ispunjavaju te uslove.
  Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija će odbaciti zaključkom uz navođenje
  razloga o istom, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od tri (3) dana od dana
  prijema zaključka.
  Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene imaju pravo učešća u procesu izbora
  kandidata za prijem u radni odnos, i isti će biti obavješteni pismeno ili putem e-meil o datumu i
  mjestu održavanja pismenog ispita, a nakon toga i terminu za održavanje usmenog dijela ispita.

Nakon okončanja procesa izbora kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos,
Komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata u skladu sa ocjenama postignutim na pismenom i
usmenom ispitu.
Prijem u radni odnos uposlenika izvršit će Direktor, na osnovu prijedloga Komisije.
Prilikom zapošljavanja prednost će se dati kandidatima koji posebnim zakonom imaju prioritet u
zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom
( potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na poseban
zakon po kojem imaju prednost.
Prijavni obrazac može se preuzeti lično u prostorijama JU BKC ”Alija Izetbegović” Kalesija, ili
elektronski na linkuhttps://bkckalesija.ba/
Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u prostorije JU
BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, 1. sprta, kancelarija broj 2, svakim radnim danom od 7,30 do
16,00 sati, ili poštom preporučeno na adresu:JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, Trg šehida broj
11, 75260 Kalesija, uz naznaku: “Prijava na Javni konkurs za prijem u radni odnos uposlenika u
JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija – ne otvaraj”. 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direktor: Fahrudin Sinanović

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

U julu XXVI. malonogometni turnir “Teočanski dani otpora”

U subotu nekoliko živiničkih naselja bez struje

XII. Međunarodni festival folklora u organizaciji KUD “Biser …

Recept za nutmu tetke Nizame

Iza Merime je sedmi Marš mira kao volonteru Crvenog križa: “ …

CLOSE
CLOSE