Kalesija 20°

Povratnici konačno progovorili: Mo­že li ne­ko za­us­ta­vi­ti sa­mo­vo­lju Ve­hi­da Ka­dri­ća?

Mo­je obra­ća­nje na­dle­žnim do­ma­ćim i me­đu­na­ro­dnim in­sti­tu­ci­ja­ma, ni­je da­lo ni­ka­kve re­zul­ta­te. Ne odus­ta­jem i nas­tav­ljam da tra­žim da se za­us­ta­vi si­li­edžij­sko i plja­čka­ško po­na­ša­nje Ve­hi­da Ka­dri­ća, pred­sje­dni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Zvor­nik.

Na­dle­žni to­le­ri­šu

Ovo sto­ji u otvo­re­nom pi­smu In­di­re Ha­dži­av­dić iz Di­vi­ča kod Zvor­ni­ka ko­je ju­če upu­ti­la ja­vnos­ti. Ka­ko ka­že, ovo či­ni u ime onih ko­je Ka­drić već go­di­na­ma te­ro­ri­še, kre­še­ći pri to­me svo­je za­kon­ske i mo­ral­ne nor­me.

– Po­vra­tni­ce u Zvor­nik Ve­hid Ka­drić (SDP) ucje­nju­je zah­tje­vi­ma da vo­de lju­bav s njim. Sa­ma sam kao maj­ka dvo­je dje­ce i su­pru­ga ra­tnog voj­nog in­va­li­da bi­la žrtva nje­go­vog na­pas­tvo­va­nja u nje­go­voj kan­ce­la­ri­ji. Os­ta­le su mi vi­dlji­ve ozlje­de i o to­me su upo­zna­te po­li­cij­ske slu­žbe u Zvor­ni­ku i Sa­ra­je­vu – is­ti­če In­di­ra Ha­dži­av­dić i do­da­je da je pred­sje­dnik Skup­šti­ne op­šti­ne sklon in­ci­den­ti­ma i tu­ča­ma na ja­vnim mjes­ti­ma, a na­dle­žni or­ga­ni to to­le­ri­šu.

– Se­ji­di­na Ša­hbe­go­vić mi se pla­ču­ći po­ža­li­la da je Ka­drić do­veo u pi­ta­nje egzis­ten­ci­ju nje­ne če­tvo­ro dje­ce, od ko­jih dvo­je ima men­tal­ne po­te­ško­će. Nov­ča­nu po­moć ko­ju joj je do­di­je­li­la Skup­šti­na op­šti­ne ni­ka­da joj ni­je pre­dao, a ra­di se o 2.000 ma­ra­ka. Nje­na ses­tra je s tim upo­zna­la po­li­ci­ju u Tu­zli, a o to­me je oba­vi­je­šte­na i zvor­ni­čka po­li­ci­ja – sto­ji u pi­smu.

In­di­ra Ha­dži­av­dić da­lje na­vo­di da po­du­ze­tni­ci iz Zvor­ni­ka Ab­du­lah Me­hme­do­vić i Ju­suf Re­džić tvrde da im je Ka­drić oteo po 10.000 ma­ra­ka. Po­ka­zao im je odlu­ku da im je do­dje­lje­na fi­nan­sij­ska po­moć. Taj no­vac ni­ka­da ni­su do­bi­li „i s ob­zi­rom na Ka­dri­će­ve sklo­nos­ti, oni sma­tra­ju da se on tim pa­ra­ma oko­ris­tio”.

Vi­la i sta­no­vi

– Ka­drić pri­ma pla­ću u izno­su od pre­ko 3.000 ma­ra­ka, ali i po­sla­ni­čki pa­ušal u izno­su od 1.000 ma­ra­ka, bez ob­zi­ra na slu­žbe­no tu­ma­če­nje na­dle­žnih or­ga­na Re­pu­bli­ke Srpske da je to ne­za­ko­ni­to. Svi dru­gi ko­ji ima­ju sta­tus kao on, ne pri­ma­ju taj pa­ušal – ka­že se u otvo­re­nom pi­smu i na­vo­di da je pred­sje­dnik Skup­šti­ne op­šti­ne sam se­bi do­di­je­lio je­dno­kra­tnu po­moć za li­je­če­nje u izno­su od 1.000 ma­ra­ka „a za sve os­ta­le ma­ksi­mal­ni iznos te vrste po­mo­ći je 200 ma­ra­ka”.

– Na­dle­žni or­ga­ni bi mo­ra­li pro­vje­ri­ti ka­ko je Ka­drić do­šao do ogro­mnih stam­be­nih bla­go­de­ti – ve­le­lje­pne ku­će u ro­dnom se­lu Grbav­ci­ma ko­ja li­či na ku­će s Be­ver­li Hil­sa, atra­kti­vnog sta­na u Tu­zli… Grbav­ci su od Zvor­ni­ka uda­lje­ni sa­mo ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra, ali on u Zvor­ni­ku ima na ra­spo­la­ga­nju op­štin­ski stan. Is­to­vre­me­no, ne­ka pro­vje­re ka­ko po­vra­tni­ci ži­ve u po­vra­tni­čkim bun­ker­či­ći­ma – ka­že se u pi­smu In­di­re Ha­dži­av­dić i za­klju­ču­je:

– To­li­ko za sa­da o Ve­hi­du Ka­dri­ću ko­ji ima car­ski sta­tus dok po­vra­tni­ci ko­je on do­bo­že pred­stav­lja, po­no­vo mo­ra­ju da na­pu­šta­ju svo­ja ognji­šta u po­tra­zi za ko­ri­com hlje­ba.

Po­ku­ša­va­li smo ju­čer, ali be­zus­pje­šno, do­ći do pred­sje­dni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Zvor­nik ka­ko bi do­bi­li nje­gov ko­men­tar na ove te­ške op­tu­žbe.

S.I.

Iz ta­šne nes­ta­lo 2.000 ma­ra­ka

– Za vri­je­me je­dnog sas­tan­ka sa Ve­hi­dom Ka­dri­ćem, iz ta­šne biv­šeg na­čel­ni­ka Zvor­ni­ka Bu­di­mi­ra Aći­mo­vi­ća nes­ta­lo je 2.000 ma­ra­ka. Odmah je Aći­mo­vi­će­va se­kre­ta­ri­ca do­bi­la ot­kaz, ali se ka­sni­je ispos­ta­vi­lo da ona ni­je ukra­la taj no­vac pa je vra­će­na na po­sao. O to­me pos­to­ji za­pi­snik u zvor­ni­čkoj po­li­ci­ji – pi­še u pi­smu In­di­re Ha­dži­av­dić.

Asfal­ti­ra­nje pu­ta

Pri­li­kom asfal­ti­ra­nja pu­ta u Grbav­ci­ma, ro­dnom mjes­tu Ve­hi­da Ka­dri­ća, pred­sje­dni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Zvor­nik, zna­tno je od­stu­plje­no od pro­jek­tne do­ku­men­ta­ci­je, a u ko­rist avli­ja ka­dri­ća i nje­go­ve fa­mi­li­je – upo­zo­ra­va In­di­ra Ha­dži­av­dić.

Dnevne novine SAN

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona izdaje upozorenje i preporuke …

Zašto visoke temperature uzrokuju glavobolje i šta možete učiniti …

Majke Srebrenice i preživjele žrtve genocida obišli mjesta masovnih …

Tragičan kraj: Pronađeno tijelo jednog utopljenika u Drini, za drugi …

Neumski hotelijeri zadovoljni sezonom, pronalazak kvalitetne radne sna …

CLOSE
CLOSE