Kalesija 16°

Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK za 2023. godinu

JAVNI POZIV za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu Ministarstvo) za 2023. godinu, fizičkim osobama, za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka. Pravo učešća na javni poziv imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona i koje u svom vlasništvu ili posjedu imaju individualni stambeni ili individualni stambeno – poslovni objekat na području Tuzlanskog kantona i da se ovi objekti koriste za stanovanje.
Predmet javnog poziva nisu zgrade koje imaju upravitelja prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/15).

II. IZNOS SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE
Ministarstvo će u 2023. godini sufinansirati sljedeće mjere energijske efikasnosti i to:
– solarni fotonaponski sistemi, isključivo namijenjeni za upotrebu električne energije za vlastite potrebe, 50% od nabavke i ugradnje, ne više od 5.000,00 KM,
– ugradnja toplotne pumpe, 50% od nabavke i ugradnje, ne više od 5.000,00 KM,
– termoizolacija zidova, 50 % od nabavke i ugradnje, ne više od 5.000,00 KM i
– zamjena vanjskih vrata i prozora, 50 % od nabavke i ugradnje, ne više od 5.000,00 KM.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uslova za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka:
a) dokaz o prijavljenom prebivalištu na adresi objekta koji je predmet prijave na javni poziv – obrazac izdat od strane CIPS-a, original ne stariji od 3 mjeseca računajući od objave javnog poziva,
b) kućna lista kojom se utvrđuje broj članova domaćinstva, original od nadležnog općinskog/gradskog organa, ne starija od tri mjeseca,
c) original zemljišnoknjižnog izvatka ili posjedovnog lista, ne stariji od jednog mjeseca računajući od objave javnog poziva izdat od strane Općinskog suda ili nadležne općinske/gradske službe, iz kojeg je vidljivo da je objekat koji je predmet javnog poziva uplanjen,
d) fotografije vanjskog izgleda objekta sa prikazom svih vidnih fasadnih ploha u koloru koji je predmet javnog poziva iz kojih je vidljivo da je objekat strukturno ispravan, to jest nema strukturalna oštećenja koja mogu ugroziti integralnu stabilnost objekta nakon implementacije mjera povećanja energijske efikasnosti (fotografije objekta izraditi u minimalno 4 primjerka sa kojih će biti vidljive sve strane objekta i spratnost objekta, orijentacija: sjever, jug, istok i zapad, na fotografijama mora biti vidljiv datum koji ne smije biti stariji od tri mjeseca od objave javnog poziva) – za sve mjere,
e) izjavu podnosioca prijave, ovjerenu kod nadležnog organa, da je saglasan da će Komisiji formiranoj od strane Ministarstva osigurati pristup objektu u cilju utvrđivanja realizacije odobrene mjere energijske efikasnosti i da po izvršenoj ugradnji odobrene mjere energijske efikasnosti iste neće otuđiti,
f) izjavu suvlasnika/suposjednika, ovjerenu kod nadležnog organa. kojom se daje saglasnost za implementaciju mjere u objektu koji je predmet prijave na javni poziv (ova izjava se dostavlja ukoliko je objekat, odnosno parcela u suvlasništvu), ovjerenu kod nadležnog organa i
g) prijavni obrazac ispunjen i potpisan.

Obrasci izjava i prijavnog obrasca iz podtački e), f) i g) su u prilogu ovog javnog poziva i podnosioci prijava iste mogu preuzeti na web stranici (https://skupstina.tk.gov.ba).

Podnosilac prijave je dužan dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava dostaviti u originalu (tačke a, b i c) i ovjerenim izjavama od nadležnog organa (tačke e i f), uz obaveznu naznaku kućne adrese i broja telefona podnosioca prijave.
IV. DODJELA SREDSTAVA
Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane ministra, cijeneći pri tome ukupan broj bodova utvrđenih na osnovu slijedećih kriterija:
– trenutno korišteno gorivo za zagrijavanje objekta (do 50 bodova),
– korištenje stambenog prostora (broj korisnika po m2 stambenog prostora) (do 20 bodova) i
– mjera energijske efikasnosti (do 30 bodova).

Dodjela sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja zagađenosti zraka vrši se u iznosu do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje mjere, a u skladu sa maksimalnim iznosom koji će biti naveden u javnom pozivu.
Lista prijava na javni poziv, koje ispunjavaju uslove javnog poziva objavljuje se na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Na listu podnosilac prijave može podnijeti prigovor ministru Ministarstva prostornog uredenja i zaštite okolice, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave liste. Nakon objave konačne liste zaključit će se ugovor o sufinansiranju izmedu Ministarstva i podnosica prijave koji se nalazi na konačnoj listi, a koji će sadržavati prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. Prilikom zaključivanja ugovora podnosilac prijave je obavezan donijeti i potvrdu/uvjerenje od banke o otvorenom žiro – računu na koji se mogu prebaciti sredstva nakon realizacije mjere energijske efikasnosti.

Nakon zaključenja ugovora podnosilac prijave će krenuti u realizaciju mjere energijske efikasnosti, te Ministarstvu dostaviti:
1. račun za nabavku i ugradnju (fiskalni – original ili duplikat fiskalnog računa),
2. račun – otpremnica,
3. dokaz o izvršenom plaćanju računa za nabavku i ugradnju od strane podnosioca prijave (izvod iz banke),
4. zapisnik o implementaciji mjere energijske efikasnosti.
Račun ne može biti izdat prije zaključenja ugovora između Ministarstva i podnosioca prijave.

Dodjela sredstava će se izvršiti nakon što podnosilac prijave u potpunosti implementira mjeru energijske efikasnosti i dostavi navedene dokaze i zapisnik.
Podnosioci prijava koji ostvare pravo na sufinansiranje mjere „solarni fotonaponski sistemi, isključivo namijenjeni za upotrebu električne energije za vlastite potrebe“, nakon implementacije i uz dostavljanje gore navedene dokumentacije, dužni su Ministarstvu dostaviti i sve neophodne saglasnosti i odobrenja nadležnog Operatera distributivnog sistema/elektrodistribucije, ukoliko su iste potrebne.
Podnosioci prijava sa kojima se zaključi ugovor dužni su realizirati mjeru energijske efikasnosti u roku od dva mjeseca od dana zaključenja ugovora. Podnosioci prijava koji ne ispune uslove iz ugovora biće dužni vratiti dodijeljena sredstva.

V. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, a objavit će se na oglasnoj tabli Ministarstva, dnevnim novinama „Večernji list BH“ Mostar, web stranici Skupštine Tuzlanskog kantona (https://skupstina.tk.gov.ba). Neblagovremene prijave i prijave koje nisu dostavljene u skladu sa tačkom III. javnog poziva neće se uzeti u razmatranje. Prijave na javni poziv sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem protokola Vlade Tuzlanskog kantona ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu – NE OTVARATI“. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u javnom pozivu mogu se dobiti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK, putem telefona +387 35 369 – 428 u vremenskom periodu od 12.00-14.00 sati.

NAPOMENA:
Podnosilac prijave može na javni poziv prijaviti jednu mjeru energijske efikasnosti. Ukoliko se objekat za koji se aplicira na javni poziv nalazi u suvlasništvu samo jedan od suvlasnika može se prijaviti na javni poziv.
Podnosioci prijava koji su implementirali neku od mjera energijske efikasnosti prije objave Javnog konkursa neće se uzeti na razmatranje.

Korisnici kojima su dodijeljena sredstva za sufinansiranje nekih od mjera energijske efikasnosti od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK u posljednje tri godine po predmetnim javnim pozivima, nemaju pravo prijave na Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

U Mekku stigle sve hadžija iz BiH, danas će obaviti i umru

U julu malonogometni turnir Bajro Čamdžić

“Alfa Lux”: Oglas za posao

Putevi u BiH: Jutros se saobraća po mokrom kolovozu

Servisne informacije iz Živinica (13. 6. 2024.)

CLOSE
CLOSE