Kalesija

Iz Kalesije u Gel­sen­kir­chen: Admir Imšić na me­ti Schal­kea

Mla­di Admir Imšić ve­zis­ta ju­ni­or­skog po­go­na ka­le­sij­ske Bo­sne, na me­ti je nje­ma­čkog Schal­kea, a za Gel­sen­kir­chen tre­bao bi kre­nu­ti već na lje­to.

“Na lje­to ću se vje­ro­va­tno upu­ti­ti ka Nje­ma­čkoj, odno­sno dres ka­le­sij­ske Bo­sne za­mje­ni­ti dre­som Schal­kea, te pri­li­ku ko­ja mu se uka­za­la ne želi pro­us­ti­ti”, ka­zao je Admir Imšić.

Sa sve­ga 15 go­di­na Imšić je pos­tao član ju­ni­or­skog po­go­na Bo­sne Ka­le­si­ja. U ju­ni­or­skoj li­gi TK, upra­vo su Ka­le­sij­ci prvo­pla­si­ra­ni.

“Do­bro odra­đe­ne pri­pre­me pri­je po­čet­ka se­zo­ne su kru­na ovog us­pje­ha. U Ka­le­si­ji je fu­dbal sve, ta­ko da smo ja­ko sre­tni us­pje­hom Bo­sne to­kom prve po­lu­se­zo­ne”, kazao je Admir za San.

Pre­ži­vio “sao­bra­ćaj­ku”

Pro­šle go­di­ne Imšić je imao je­dnu nez­go­du. Na­ime, ka­da je kre­nuo na tre­ning uda­rio ga je auto­mo­bil. Imao je te­ške ozlje­de gla­ve, ali na svu sre­ću Imšić se opo­ra­vio i po­tpu­no je spre­man za no­ve iza­zo­ve.

Ono što odli­ku­je Admi­ra Imši­ća kao igra­ča jes­te pre­gle­dnost u igri, sup­til­na te­hni­ka, brzi­na, ali i bor­be­nost ko­ju Admir po­ka­zu­je iz utakmi­ce u uta­kmi­cu.

24sata.info
Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Muslimani večeras dočekuju Lejletu-l-berat, noć u kojoj se ispisuje …

  Košarkaši sutra nastupaju: Juniori domaćini, ostale selekcije putuj …

  Kalesijski odbojaši upisali još jednu pobjedu

  Kako konzumiranje jaja može uticati na gubitak težine?

  BKC Kalesija: U ponedjeljak promocija izuzetno vrijednog djela BOSANSK …

  CLOSE
  CLOSE