Kalesija 20°

Imena 613 bošnjačkih žrtava čiji će posmrtni ostaci biti zakopani 11. jula 2011. (El Fatiha)

11. jula u Srebrenici će biti ukupani posmrtni ostaci 613 Bošnjaka stradalih od četnika prije 16 godina.
Među žrtvama najmlađi je Nesib Muhić koji je, kada je ubijen, imao samo 11 godina!

-U Memorijalnom centru do sada je ukupno 5.137 posmrtnih ostataka žrtava, a sa 613 žrtava koje će biti ukopano ove godine taj broj iznosi 5.750. Podsjećamo da je broj stradalih Bošnjaka u ovom kraju 8.372!

-Ovom prilikom objavljujemo imena 613 osoba koja će biti ukopana 11. jula 2011. godine…

El Fatiha!


Abidović (Rašid) Ibrahim (1932), Ademović (Adem) Enver (1969), Ademović (Ćamil) Muhamed (1971), Ademović (Fadil) Fajko (1975), Ademović (Mustafa) Sadik (1944), Ademović (Sado) Mevludin (1958), Ademović (Suljo) Senad (1977), Ademović (Taib) Avdo (1968), Agić (Šaćir) Ermin (1977), Ahmetović (Izet) Mirsad (1973), Ahmetović (Mustafa) Šaban (1962), Ahmetović (Nurija) Nurdin (1967), Ahmetović (Osmo) Hasan (1945), Ahmić (Hasib) Mirsad (1977), Alemić (Hamed) Hazim (1971), Alemić (Suljo) Aziz (1955), Alemić (Suljo) Ibrahim (1959), Alemić (Zajko) Selim (1942), Alibašić (Avdija) Alija (1941), Alić (Alija) Ibrahim (1944), Alić (Daut) Amil (1962), Alić (Daut) Zajko (1943), Alić (Fejzo) Halil (1949), Alić (Fejzo) Sejfo (1946), Alić (Hajrudin) Reuf (1967), Alić (Hajrulah) Elzad (1974), Alić (Hajrulah) Jasmin (1972), Alić (Halil) Senad (1979), Alić (Ibrahim) Zaim (1936), Alić (Ibro) Muharem (1936), Alić (Jusuf) Jusmin (1978), Alić (Muharem) Jusuf (1959), Alić (Mujo) Suljo (1968), Alić (Nazif) Mujo (1945), Alić (Osman) Ibrahim (1940), Alić (Osman) Rašid (1944), Alić (Ramo) Bekir (1951), Alić (Ramo) Hirkija (1937), Alić (Rašid) Safet (1934), Alić (Safet) Ćamil (1966), Alić (Sumbul) Ohran (1941), Alihodžić (Ramadan) Senad (1975), Alispahić (Rasim) Hazim (1955), Ališević (Alija) Fadil (1969), Aljić (Ahmo) Muhamed (1953), Aljić (Ramo) Šaban (1948), Aljić (Šaban) Nermin (1976), Aljić (Zildžija) Latif (1959), Aljkanović (Suljo) Izet (1960), Atić (Abdurahman) Edhem (1941), Avdić (Hašid) Sulejman (1960), Avdić (Idriz) Hasan (1968), Avdić (Kadrija) Bajazit (1976), Avdić (Kadrija) Nesib (1977), Avdić (Malćo) Smajil (1960), Avdić (Mustafa) Husein (1954), Avdić (Osman) Zaim (1977), Avdić (Ramiz) Hamdija (1971), Avdić (Sado) Hamdija (1975), Avdić (Sefer) Senad (1973), Avdić (Selim) Mujo (1971), Bajramović (Ikan) Behudin (1977), Bečić (Ramo) Azem (1951), Bečić (Ramo) Ramiz (1946), Bećirović (Ahmet) Đemal (1954), Bećirović (Alija) Rahman (1934), Bećirović (Alija) Teufik (1964), Bećirović (Daut) Dalija (1956), Bećirović (Hasib) Avdo (1962), Bećirović (Mehmed) Osman (1962), Bećirović (Mehmed) Sakib (1964), Bećirović (Ramo) Azem (1970), Bećirović (Ramo) Hidan (1959), Bećirović (Ramo) Rešid (1972), Beganović (Ismet) Avdija (1975), Beganović (Rifet) Senad (1975), Begić (Alija) Mehmedalija (1959), Begić (Asim) Zikrija (1964), Begić (Emin) Ramiz (1929), Begić (Hakija) Šaćir (1918), Begić (Mušan) Zildžija (1938), Begić (Salih) Nazir (1973), Begić (Šaban) Halid (1957), Begović (Aljo) Ibrahim (1917), Begzadić (Ahmet) Amil (1941), Begzadić (Amil) Ezedin (1970), Bektić (Abid) Sabit (1972), Bektić (Adil) Esed (1942), Bektić (Ahmo) Adem (1941), Bektić (Ahmo) Sulejman (1950), Bektić (Ahmo) Taib (1939), Bektić (Murat) Bekir (1942), Bektić (Ramiz) Ramo (1960), Bektić (Sakib) Mujo (1977), Bektić (Salko) Nezir (1958), Bektić (Salko) Redžep (1950), Bektić (Salko) Sakib (1960), Beširović (Omer) Bego (1952), Bitinović (Abdulah) Sevludin (1970), Bogilović (Asim) Zajim (1947), Borić (Šaban) Jasmin (1979), Bosno (Ibrišim) Himzo (1958), Brdarević (Ibro) Alija (1927), Bumbulović (Omer) Junuz (1933), Burić (Smajo) Dahmo (1956), Cvrk (Ćamil) Ismet (1942), Cvrk Haso (1955), Cvrk (Mehmed) Juso (1971), Čelebić (Mehmed) Redžo (1935), Čengić (Ševko) Miralem (1929), Čivić (Edhem) Ramo (1949), Čivić (Mehan) Mehmedalija (1936), Ćatić (Zajko) Sabrija (1954), Ćehajić (Ahmet) Murat (1957), Ćehajić (Aljo) Izet (1979), Ćerimović (Adem) Omer (1957), Dautbašić (Rifet) Hasan (1974), Dautović (Osman) Hedim (1978), Dautović (Redžo) Halil (1954), Dedić (Ćamil) Nezir (1979), Dedić (Ćamil) Zajim (1970), Dedić (Džemal) Ćazim (1955), Dedić (Ibrahim) Hamed (1957), Dedić (Ramiz) Mehmedalija (1964), Delalić (Ismet) Sadik (1968), Delić (Alaga) Hasan (1930), Delić (Hamed) Hajrudin (1968), Delić (Medo) Mevludin (1955), Delić (Ramo) Mahmut (1974), Dervišević (Abid) Ahmed (1942), Dervišević (Behadil) Bekto (1978), Dervišević (Huso) Bego (1942), Dervišević (Idriz) Junuz (1971), Dervišević (Idriz) Vahdet (1970), Dervišević (Ramo) Rahman (1937), Dervišević (Rasim) Idriz (1935), Dizdarević (Sinan) Selvedin (1979), Dudić (Junuz) Mehan (1961), Duraković (Mujo) Munib (1953), Džananović (Ahmet) Husejin (1956), Džananović (Dervo) Juso (1940), Džananović (Džemal) Šehad (1971), Džananović (Hasib) Esed (1958), Džananović (Ramo) Rismet (1973), Džananović (Smail) Džemal (1938), Džananović (Zaim) Rasim (1951), Džanić (Husejin) Esed (1972), Džanić (Ismet) Mevludin (1960), Džanić (Nurif) Fikret (1969), Džebo (Emin) Haris (1977), Đelić (Ramo) Sabahudin (1970), Đogaz (Ahmet) Ahmo (1951), Đogaz (Ahmo) Vahid (1972), Đogaz (Salko) Salčin (1937), Đulaković (Ramo) Nurija (1950), Efendić (Rešid) Rešid (1948), Ejubović (Ahmo) Alija (1947), Ejubović (Alija) Amir (1978), Ejubović (Hasib) Fadil (1963), Ejubović (Ibrahim) Avdo (1975), Ejubović (Ibrahim) Samir (1973), Fehrić (Šefo) Redžo (1956), Fejzić (Ahmo) Adil (1972), Fejzić (Hasib) Husejin (1950), Fejzić (Husejin) Sead (1975), Fejzić (Ibiš) Ramo (1950), Fejzić (Ibrahim) Ahmo (1941), Fejzić (Nazif) Ismet (1971), Fejzić (Nuko) Nurif (1949), Gabeljić (Bajro) Sead (1965), Gabeljić (Bego) Osman (1929), Gabeljić (Halil) Halid (1971), Gabeljić (Halil) Mahmut (1967), Gabeljić (Hašim) Hamdija (1972), Gabeljić (Ibrahim) Jusuf (1963), Gabeljić (Juso) Adem (1971), Gabeljić (Ramo) Almaz (1960), Gabeljić (Rašid) Asim (1967), Gabeljić (Rešid) Esad (1965), Gabeljić (Salih) Hakija (1969), Garaljević (Ibro) Ifet (1951), Germić (Emin) Nezir (1978), Germić (Ibrahim) Kemal (1974), Gluhić (Mustafa) Sabahudin (1953), Golubović (Mehmed) Ahmet (1958), Gurdić (Bego) Asim (1961), Gutić (Alija) Nurif (1941), Gutić (Meho) Rešid (1949), Hadžić (Bešir) Lutvo (1938), Hadžić (Ćamil) Osman (1936), Hadžović (Mujo) Munib (1947), Hafizović (Mehmed) Senahid (1937), Hajdarević (Abid) Ragib (1941), Hajdarević (Suljo) Bajro (1928), Hajdarević (Suljo) Mustafa (1940), Halilović (Halil) Šaban (1978), Halilović (Hamed) Admir (1962), Halilović (Mujo) Nezir (1940), Halilović (Nurif) Zurijet (1961), Halilović (Safet) Mustafa (1977), Halilović (Safet) Nezir (1975), Halilović (Smail) Hajrudin (1976), Halilović (Smail) Muhamed (1972), Handžić (Alija) Abid (1972), Hankić (Abdulah) Mehmedalija (1967), Hankić (Abdulah) Mujo (1963), Hasanović (Arif) Hariz (1971), Hasanović (Avdo) Osman (1950), Hasanović (Emin) Džemo (1970), Hasanović (Enez) Eniz (1975), Hasanović (Hamed) Muhamed (1977), Hasanović (Hamed) Salih (1966), Hasanović (Husejin) Arif (1944), Hasanović (Husnija) Refik (1961), Hasanović (Ibrahim) Munib (1971), Hasanović (Ibro) Hajrudin (1941), Hasanović (Ibro) Zahir (1966), Hasanović (Mehmed) Hurem (1960), Hasanović (Mehmed) Mustafa (1967), Hasanović (Mujo) Muriz (1974), Hasanović (Mušan) Halid (1966), Hasanović (Mušan) Halil (1962), Hasanović (Mušan) Senad (1977), Hasanović (Osman) Enez (1941), Hasanović (Ramo) Zahid (1964), Hasanović (Rasim) Ferid (1957), Hasanović (Salih) Hamed (1939), Hasanović (Sejfo) Hajro (1952), Hasanović (Sejfo) Omer (1941), Hasanović (Ševko) Šemso (1964), Hasanović (Zajko) Mehmed (1939), Hasić (Husejn) Munib (1965), Hirkić (Husejin) Ismail (1971), Hodžić (Alija) Osman (1974), Hodžić (Juso) Ibrahim (1960), Hodžić (Mehmed) Mehdin (1978), Hodžić (Muhamed) Mehmed (1956), Hodžić (Ramo) Salih (1940), Hodžić (Sado) Zajim (1932), Hotić (Sead) Samir (1966), Hrnjić (Alija) Nezir (1938), Hrnjić (Džemail) Asim (1975), Hrustić (Šahin) Azem (1959), Hrustić (Uzeir) Ismet (1940), Hukić (Huko) Mehmedalija (1956), Hukić (Tahir) Mujo (1977), Huremović (Adil) Jusuf (1938), Huremović (Osman) Hamed (1926), Huremović (Suljo) Kadrija (1962), Hurić (Adem) Edin (1975), Husejinović (Ismet) Zihret (1974), Husejnović (Huso) Hasan (1975), Husejnović (Huso) Sejid (1973), Husejnović (Ibro) Kadrija (1967), Husejnović (Mehan) Mešan (1952), Husejnović (Mehmedalija) Nusret (1972), Husejnović (Murat) Nazif (1925), Husejnović (Mustafa) Mehan (1929), Husejnović (Nazif) Rizo (1955), Husejnović (Ohran) Sadik (1977), Husić (Husejin) Šaban (1947), Husić (Osman) Aziz (1966), Husić (Sejdin) Omer (1927), Husić (Šaban) Sabahudin (1975), Husić (Šemso) Ševket (1945), Husić (Zaim) Suvad (1959), Huskić (Mehmed) Mehmedalija (1974), Ibišević (Hadžo) Ćamil (1949), Ibišević (Junuz) Ahmo (1939), Ibišević (Juso) Junuz (1966), Ibišević (Juso) Nezira (1975), Ibišević (Jusuf) Juso (1940), Ibišević (Omer) Šemso (1936), Ibrahimović (Fadil) Omer (1955), Ibrahimović (Fikret) Džemal (1977), Ibrahimović (Fikret) Mirzet (1974), Ibrahimović (Hamed) Osman (1963), Ibrahimović (Hamid) Adil (1962), Ibrahimović (Haso) Omer (1970), Ibrahimović (Ibro) Mešo (1968), Ibrahimović (Omer) Haso (1944), Ibrahimović (Omer) Ibro (1941), Ibrahimović (Ramo) Safet (1977), Ibrahimović (Reuf) Aziz (1978), Ibrahimović (Suljo) Šaban (1948), Ibrahimović (Šaban) Suljo (1975), Ibrić (Hakija) Munib (1948), Ibrić (Mehan) Ramiz (1956), Imamović (Muhamed) Salih (1943), Isaković (Hašim) Hakija (1917), Isaković (Šamika) Senad (1977), Izmirlić (Ibro) Hasib (1936), Jahić (Ibrahim) Đemail (1963), Jahić (Mehmed) Aljo (1955), Jahić (Omer) Salko (1937), Jahić (Salko) Vehbija (1937), Jakubović (Nezir) Bego (1969), Jašarević (Mehmed) Osman (1936), Jašarević (Salko) Hamid (1945), Jugović (Hamed) Ševko (1966), Jusić Sakib (1956), Jusić (Mustafa) Mujo (1951), Jusić (Nezir) Bego (1952), Jusić (Zajko) Ahmo (1929), Jusufović (Abaz) Elvir (1979), Jusupović (Mujo) Suljo (1931), Jusupović (Sulejman) Mirsad (1980), Kabilović (Adem) Mešo (1977), Kabilović (Salko) Mehmed (1948), Kabilović (Zahir) Edhem (1936), Kabilović (Zahir) Hajro (1938), Kadrić Suljo (1955), Kadrić (Medo) Mehmed (1953), Kadrić (Memiš) Mešo (1971), Kaljević (Rifet) Meho (1976), Kandžetović (Mehmed) Hasan (1962), Kapidžić (Ibrahim) Kadrija (1966), Kapidžić (Idriz) Nezir (1957), Kapidžić (Nezir) Meho (1978), Kardašević (Ramo) Mehan (1965), Karić (Idriz) Refik (1968), Karić (Nurko) Senaid (1962), Karić (Šemso) Bekir (1960), Kešmer (Bego) Behadil (1933), Kiverić (Ibrahim) Ramiz (1956), Klempić (Edhem) Mujo (1938), Klempić (Mujo) Vahid (1979), Krdžić (Aljo) Sejad (1957), Krdžić (Mustafa) Zaim (1936), Krdžić (Omer) Enver (1961), Krkić (Alija) Mujo (1977), Kunić (Mujo) Mehmed (1937), Lemeš (Alija) Aziz (1963), Lenjinac (Alija) Rešid (1964), Lolić (Mustafa) Mihret (1976), Lolić (Salko) Ramiz (1940), Ljeskovica (Rešo) Jusuf (1942), Ljeskovica (Salčin) Huso (1942), Mahmutović (Abdurahman) Emsad (1977), Mahmutović (Bajro) Behaija (1930), Malagić (Hadžo) Halid (1977), Malagić (Nazif) Nezir (1948), Malagić (Šaban) Nurija (1979), Malagić (Šaban) Ševal (1977), Malić (Šaban) Šerif (1947), Malić (Šerif) Alija (1978), Maluhija (Smajo) Emir (1969), Mandžić (Ahmet) Enes (1941), Mašić (Džemal) Redžo (1971), Mašić (Sadija) Sadem (1976), Mašić (Sadija) Sadmir (1977), Mašić (Suljo) Sulejman (1949), Mehanović (Atif) Sabahudin (1960), Mehanović (Hamid) Bahrudin (1974), Mehić (Halil) Fuad (1931), Mehić (Meho) Mehmed (1943), Mehić (Mustafa) Idriz (1943), Mehić (Omer) Sabit (1976), Mehić (Rifet) Selman (1964), Mehić (Rifet) Suljo (1969), Mehić (Suljo) Omer (1942), Mehić (Suljo) Rasim (1942), Mehić (Suljo) Rifet (1940), Mehić (Šaban) Hašim (1970), Mehić (Šahin) Damir (1969), Mehić (Šahin) Samir (1966), Mehinović (Ferid) Ramo (1960), Mehmedović (Adem) Ramiz (1965), Mehmedović (Almo) Sakib (1958), Mehmedović (Džemal) Mensur (1968), Mehmedović (Husejin) Huso (1934), Mehmedović (Sulejman) Meho (1939), Mehmedović (Ibro) Mehmed (1930), Mehmedović (Islam) Nusret (1957), Mehmedović (Nezir) Selim (1957), Mehmedović (Osman) Osmo (1952), Mehmedović (Rahman) Mehmed (1978), Mehmedović (Rahman) Nedžib (1964), Mehmedović (Rahman) Ramiz (1975), Mehmedović (Salih) Huso (1950), Mehmedović (Salih) Salčin (1976), Mehmedović (Salko) Džemail (1957), Mehmedović (Smajo) Ramo (1953), Mehmedović (Sulejman) Ahmo (1937), Mehmedović (Šahin) Đemo (1978), Mekanić (Adem) Fadil (1949), Memić (Ibrahim) Ibro (1939), Memić (Idriz) Beriz (1970), Memić (Idriz) Mefajil (1972), Memić (Redžo) Nedžad (1978), Memić (Redžo) Rizo (1976), Memišević (Azem) Mahmut (1932), Merdžić (Salih) Kemal (1935), Mešanović (Avdo) Adem (1961), Mešanović (Mustafa) Ramo (1965), Mešanović (Omer) Avdulah (1935), Muhamedagić (Mujo) Omer (1971), Muhamedović (Muharem) Mustafa (1946), Muharemović (Avdulah) Šaban (1972), Muharemović (Mehmed) Hamdija (1978), Muharemović (Mustafa) Adil (1974), Muharemović (Šaban) Avdulah (1939), Muhić Hasib (1980), Muhić Nesib (1984), Muhić (Hasib) Hamdija (1957), Muhić (Osman) Hasan (1944), Muhić (Sumbul) Sabahudin (1976), Muhić (Sumbul) Sehid (1968), Mujanović (Šećan) Selman (1929), Mujčinović (Šećan) Asim (1933), Mujičić (Halil) Halid (1964), Mujičić (Ragib) Hasib (1953), Mujić (Alija) Aljo (1944), Mujić (Edhem) Fadil (1960), Mujić (Hajrudin) Zenudin (1977), Mujić (Jusuf) Ramiz (1952), Mujić (Malčo) Esad (1977), Mujić (Muharem) Halid (1955), Mujić (Ramo) Rahman (1934), Mujić (Reuf) Alija (1972), Mujić (Salčin) Malčo (1950), Mujić (Šaban) Ahmo (1943), Mujkanović (Huso) Esmir (1977), Mujkanović (Huso) Jasmin (1979), Mujkić (Osman) Mehan (1974), Mujkić (Zuhdo) Husein (1952), Muminović (Ahmet) Avdo (1937), Muminović (Alija) Bajro (1937), Muminović (Munib) Mustafa (1965), Muminović (Munib) Redžep (1963), Murathodžić (Omer) Mehmed (1957), Musić (Edhem) Hamdija (1975), Musić (Mujo) Mevludin (1965), Musić (Mustafa) Hašim (1938), Musić (Osman) Muhamed (1935), Musić (Salko) Edhem (1941), Mustafić (Abaz) Rizo (1954), Mustafić (Edhem) Ekrem (1970), Mustafić (Edhem) Kadir (1978), Mustafić (Ešef) Rifet (1939), Mustafić Fuad (1975), Mustafić Mirsad (1971), Mustafić (Hasib) Mujo (1932), Mustafić (Idriz) Sejdalija (1953), Mustafić (Jusuf) Omer (1947), Mustafić (Meho) Mevludin (1970), Mustafić (Mustafa) Munib (1958), Mustafić (Omer) Mušan (1940), Mustafić (Reuf) Jusuf (1946), Mustafić (Sejdalija) Fakir (1978), Mustafić (Sejdalija) Faruk (1975), Mustafić (Ševko) Midhat (1955), Muškić (Ibiš) Senad (1976), Muškić (Bajro) Šaćir (1952), Nukić (Enez) Mehmedalija (1977), Nukić (Mujo) Ibran (1948), Nukić (Rahman) Nezir (1949), Nukić (Redžo) Mensur (1975), Nukić (Sado) Ohran (1938), Numanović (Rašid) Seid (1977), Okanović (Mustafa) Šaban (1965), Omerović (Adil) Ahmo (1966), Omerović (Husein) Mevzad (1979), Omerović (Mehmed) Muhamed (1971), Omerović (Nazif) Hasib (1958), Omerović (Nezir) Sead (1975), Omerović (Omer) Halid (1958), Omerović (Osman) Sinan (1951), Omerović (Redžo) Muradif (1960), Omerović (Salko) Bajro (1936), Omerović (Šaban) Sanel (1978), Omerović (Šaban) Suljo (1962), Omić (Aljo) Nurija (1933), Orić (Abid) Samir (1975), Orić Ramiz (1949), Orić (Hašim) Muharem (1940), Orić (Muharem) Halid (1962), Orić (Rasim) Munib (1963), Osmanović (Azem) Mirnes (1980), Osmanović (Hajro) Sabit (1965), Osmanović (Ibrišim) Šaban (1929), Osmanović (Mehmed) Šefkija (1939), Osmanović (Nazif) Nezir (1946), Osmanović (Nurija) Mevludin (1960), Osmanović (Ramiz) Nijad (1976), Osmanović (Salčin) Mehmed (1943), Osmanović (Šemso) Mehmed (1929), Osmanović (Ševko) Senaid (1957), Palić (Ibrahim) Alija (1956), Paragonlija (Bećir) Mujo (1965), Pehratović (Mustafa) Zaim (1972), Pehratović (Suljo) Muharem (1967), Pejmanović (Alija) Tahmaz (1948), Pejzić (Rašid) Selim (1930), Petinić (Husein) Ševko (1930), Petinić (Nurif) Nurfik (1972), Pitarević (Hakija) Memiš (1942), Pitarević (Mujo) Aziz (1951), Planić (Smajo) Osman (1952), Purdić (Ramo) Redžo (1913), Ramić (Abdurahman) Ermin (1977), Ramić (Alija) Junuz (1942), Ramić (Huso) Ćazim (1934), Ramić (Nazif) Salih (1947), Ramić (Osman) Ramo (1952), Ramić (Ramiz) Dahmo (1975), Ramić (Ramiz) Osman (1966), Redžić (Ismet) Salko (1947), Redžić (Nezir) Ibro (1973), Redžić (Selim) Sulejman (1965), Riđić (Jahija) Šaćir (1946), Riđić (Zajko) Almir (1974), Rizvanović (Hajro) Samir (1964), Rizvić (Sabit) Ibrahim (1937), Salčinović (Turabija) Almir (1974), Salihović (Halil) Hamid (1962), Salihović (Ibrahim) Jusuf (1941), Salihović (Osman) Ragib (1941), Salihović (Redžo) Zikret (1975), Salihović (Rifet) Emir (1975), Salihović (Salčin) Ibrahim (1963), Salihović (Šećan) Huso (1966), Salkić (Alija) Mehmed (1944), Salkić (Asim) Meho (1977), Salkić (Nezir) Nedžad (1963), Salkić Nusret (1962), Salkić (Omer) Esed (1947), Salkić (Sejfo) Hasan (1932), Salković (Ševko) Zaim (1964), Sandžić (Smajo) Himzo (1963), Sejdinović (Ramo) Idriz (1927), Sejmenović (Alija) Ibrahim (1952), Selimović (Adem) Salih (1954), Selimović (Bajro) Ramo (1938), Selimović (Fejzo) Uzeir (1930), Selimović Mehmed (1934), Selimović (Hrusto) Muradif (1927), Selimović (Ibrahim) Abid (1942), Selimović (Ismet) Amir (1976), Selimović (Jusuf) Sakib (1960), Selimović (Murat) Rešid (1936), Sinanović (Nurif) Kemal (1940), Sinanović (Ramo) Šećan (1950), Sinanović (Šećan) Samir (1971), Siručić (Bajro) Nurija (1936), Smajić (Ahmo) Sakib (1960), Smajić (Jusuf) Ešef (1968), Smajić (Edhem) Suljo (1941), Smajić (Jusuf) Ibro (1955), Smajić (Jusuf) Ismet (1953), Smajilović (Adem) Ramo (1951), Smajilović (Avdo) Avdulah (1945), Smajilović (Ramo) Adem (1976), Smajlović (Hašim) Ibro (1958), Smajlović (Ibro) Samir (1979), Smajlović (Smail) Sabahudin (1978), Subašić (Ibrišim) Muhamed (1918), Sulejmanović (Aljo) Nezir (1952), Sulejmanović (Hazim) Azmir (1976), Sulejmanović (Huso) Abdurahman (1963), Sulejmanović (Nurko) Hazim (1953), Sulejmanović (Šemso) Ševal (1978), Suljić (Adem) Dedo (1928), Suljić (Ahmo) Amir (1972), Suljić (Alija) Refik (1968), Suljić (Hakija) Kadrija (1951), Suljić Dževad (1978), Suljić Nedžad (1975), Suljić (Husein) Sulejman (1955), Suljić (Ismet) Mujo (1955), Suljić (Omer) Abid (1950), Suljić (Omer) Adil (1946), Suljić (Omer) Arif (1947), Suljić (Salko) Munib (1928), Suljić (Šaban) Daut (1942), Sušić (Mustafa) Sulejman (1974), Šabić (Ibrahim) Elvis (1981), Šabić (Mešan) Ibrahim (1953), Šabić (Redžo) Muradif (1941), Šakić (Mahmut) Adem (1965), Šakić (Mahmut) Maho (1955), Šečić Mehmedalija (1979), Šečić (Rašid) Hazret (1975), Šečić (Salih) Ohran (1945), Šećić (Salčin) Ševko (1944), Šehić (Alija) Salko (1960), Šiljković (Ramo) Salko (1953), Tabaković (Himzo) Izo (1954), Tabaković (Ramo) Muhamed (1976), Tabaković (Suljo) Fajko (1962), Tabaković (Zajko) Hasan (1942), Taindžić (Suljo) Akif (1937), Talović (Huso) Ahmet (1959), Talović (Meho) Ejub (1972), Tepić (Mujo) Abdulah (1941), Torlaković (Avdo) Šaban (1936), Turković (Meho) Mustafa (1951), Tursunović (Alija) Šahin (1946), Tursunović (Ramiz) Muriz (1975), Varnica (Zajko) Sadik (1979), Vejzović (Mehan) Salko (1939), Vranjkovina (Fehim) Samir (1975), Vranjkovina (Fehim) Semir (1972), Vranjkovina (Ibiš) Ševket (1962), Zahirović (Redžo) Muradif (1959), Zejnilović (Mehemed) Hasib (1939), Zimić (Azem) Midhat (1973), Zuhrić (Nurko) Nermin (1978), Zuhrić (Nurko) Nezir (1976), Zukanović (Ibrahim) Ramo (1968), Zukanović (Salčin) Ibrahim (1931), Zukić (Mustafa) Azem (1961), Zukić (Ramo) Jasmin (1978).

 

*Inna lillahi we inna ilejhi radžiun – Svi smo mi Allahovi i njemu se vraćamo (Kur'an)

 

El Fatiha!

 

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona izdaje upozorenje i preporuke …

Zašto visoke temperature uzrokuju glavobolje i šta možete učiniti …

Majke Srebrenice i preživjele žrtve genocida obišli mjesta masovnih …

Tragičan kraj: Pronađeno tijelo jednog utopljenika u Drini, za drugi …

Neumski hotelijeri zadovoljni sezonom, pronalazak kvalitetne radne sna …

CLOSE
CLOSE