Site iconNEON Televizija

Federacija dobija Fond za pomoć ugroženima

vlada_fbih0Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila prijedloge Zakona o Fondu za pomoć u obnovi područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, Zakona o finansiranju pomoći područjima nastradalim u prirodnoj nesreći, te Zakona o prijenosu vlasništva nad nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, gradova i općina.

Na ovaj način Vlada potvrđuje opredjeljenje da joj je apsolutni prioritet da svim svojim resursima pomogne obnovu poplavama i klizištima uništenih i oštećenih kuća i drugih objekata na području cijele FBiH, te strateški cilj da svima koji su ostali bez domova do zime budu izgrađene nove kuće. Među ciljevima je i da bude osigurana maksimalna pomoć privrednicima koji su pretrpjeli štete kako bi bila sačuvana radna mjesta u područjima pogođenim prirodnom nesrećom. Fond za pomoć u obnovi područja zahvaćenih prirodnom nesrećom je institucija u čiji rad bi bili uključeni predstavnici Vlade FBiH, kantona i donatora radi efikasnog nadzora i pravilne i ravnomjerne raspodjele sredstava. Ovo je dugorčni projekat koji treba osigurati sistem pružanja pomoći u narednih nekoliko godina.

Zakon o finansiranju pomoći nastradalim usljed prirodne nesreće podrazumijeva nekoliko konkretnih pogodnosti za općine i kantone. To se, prije svega, odnosi na mogućnost prenamjene sredstava prikupljenih od različitih naknada, poput naknada za izgradnju skloništa, za korištenje i unapređenje šuma, za zaštitu okoliša i drugih naknada i taksi koje sada imaju striktnu namjenu utroška. Namjera je da ovaj zakon osigura da tako prikupljen novac može, u periodu od godinu dana, biti korišten za projekte obnove i sanacije. Procjene su da bi, na ovaj način, bilo osigurano oko 100 miliona konvertibilnih maraka za ove namjene.

Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, pored ostalog, predviđeno je i da se iz neto plaće svih radnika zaposlenih u organima vlasti Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba, čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave, izdvoji u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog zakona, po jedna dnevna zarada iz mjesečne neto plaće svakog zaposlenika i usmjeri na otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu. Ovaj novac neće se izdvajati ukoliko zaposlenik pisanim putem obavijesti poslodavca da to ne želi.

Također, predviđeno je i da se iz plaće svih drugih zaposlenika u FBiH izdvaja po jedan posto od neto plaće u periodu od šest mjeseci u iste namjene, a novac se neće izdvajati ukoliko radnik obavijesti poslodavca da nije saglasan s tim.

Federalna vlada je Parlamentu FBiH predložila i Zakon o prijenosu prava vlasništva nad nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona i općina. Na ovaj način stvaraju se preduslovi za dodjeljivanje zemljište bez naknade onim porodicama ili privrednim subjektima koji su zbog klizišta ostali bez svoje imovine i koji se na ta se područja više ne mogu vratiti.

Kada je riječ o Fondu za pomoć u obnovi područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, njegovi izvori sredstava su multilateralni i bilateralni programi pomoći, ulaganja koja iz Budžeta FBiH, grant sredstva međunarodnih organizacija i drugih država, donacije domaćih i stranih privrednih društava i građana, zajmovi na osnovu potpisanih projektnih sporazuma, sredstava u skladu s posebnim zakonom, sredstva koje osigurava Vlada FBiH, te ostala u skladu sa Zakonom.

Sredstva Fonda mogu biti dodijeljivana pravnim i fizičkim osobama putem zajmova, subvencija, pomoći i donacija, a pod uslovima utvrđenim općim aktima Fonda. Korisnici su sredstva dužni koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđen ugovorom. U suprotnom, dužan ih je vratiti Fondu, a za štetu nanesenu Fondu odgovara na način utvrđen ugovorom o korištenju sredstava i zakonom.

Vlada je, upućujući ovaj set zakona u proceduru, zaključkom pozvala oba doma Parlamenta FBiH da ih što prije razmotre i usvoje, kako bi se što hitnije moglo pomoći ugroženom stanovništvu.

Exit mobile version