Site iconNEON Televizija

Vedran Alidžanović novi glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine jednoglasno je imenovalo Tuzlaka Vedrana Alidžanovića za novog glavnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. On će na toj funkciji zamijeniti Tomislava Ljubića.

Vedran Alidžanović rođen je 01.11.1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio je 1998. godine u Tuzli, a gimnaziju „Meša Selimović“ također u Tuzli 2002. godine. Iste godine upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem je diplomirao 2007. godine.

Nakon diplomiranja, pripravnički staž odradio je u Advokatskoj kancelariji i tužilaštvu Tuzlanskog kantona, a pravosudni ispit položio je 2009. godine. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, 2010. godine imenovan je na radno mjesto stručnog suradnika Općinskog suda u Gračanici, na kojem je radio tri godine. U tom razdoblju je u organizaciji Centra za edukaciju sudaca i tužitelja FBiH, završio trogodišnju početnu obuku za sudije i tužitelje.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Vedran Alidžanović je 2013. godine imenovan na poziciju kantonalnog tužitelja Tuzlanskog kantona, na kojoj poziciji radi i danas na odjelu za borbu protiv organiziranog i privrednog kriminala i korupcije. Učestvovao je na većem broju savjetovanja iz kaznenopravnih oblasti u zemlji i inozemstvu. 2010. godine upisao je postdiplomski studij na Katedri krivičnog prava, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na kojem fakultetu je dana 11.01.2016. godine odbranio magistarski rad na temu „Skraćeni krivični postupci“ i stekao zvanje magistra pravnih nauka. Tijekom 2016. godine objavio je dva rada i to „Načini otkrivanja i vođenja istrage kod kaznenih djela organiziranog kriminala i korupcije“ u časopisu Pravo i pravda u okviru XV. Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti u Neumu, na koju temu je održano i predavanje, kao i pregledni znanstveni rad u časopisu Zbornika pravnog fakulteta u Tuzli pod nazivom „Skraćeni krivični postupci u pravu Bosne i Hercegovine, Italije i Njemačke. Također, koautor je preglednog znanstvenog rada pod nazivom „SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE – PROCESNI I PRAKTIČNI ASPEKTI STUDIJA SLUČAJA“ u časopisu „Kriminalističke teme“ Fakulteta za kriminalistiku, kriminoligiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kao i koautor u izradi „Priručnika za tužioce za procesuiranje predmeta nasilja u obitelji“ organizacije Atlanske inicijative i DACAF-a.

Angažovan je i kao stalni edukator Centra za edukaciju sudaca i tužitelja u okviru programa početne obuke za sudije i tužitelje. Također posjeduje Certifikat za postupanje u predmetima u vezi sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku, dok je završio obuku CELL Instituta u Pragu i obuku edukatora za „Online edukacije“ u organizaciji Vijeća Europe.

Za angažman u projektu ICITAP-a i OPDAT-a u obuci policijskih službenika u procesuiranju krivičnih dijela „Nasilja u obitelji“ dobio je zahvalnicu Američke ambasade u Sarajevu. Nakon uspješno završene obuke edukatora na engleskom jeziku, a koji se odnosio na vještine predavanja i postupanja s elektronskim dokazima, dobio je certifikat „Specialised Judicial Training of Trainers on Training Skills“ Projekt Europske unije i Vijeća Europe. Doktorand je Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, odobrena izrada doktorske disertacije na temu „NAČELO OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA U ZAKONODAVSTVU I PRAKSI U BOSNI I HERCEGOVINI.

 Vedran Alidžanović je oženjen i otac jednog djeteta.

Exit mobile version