Site iconNEON Televizija

Usvojen Dnevni red 30. redovne sjednice OV Kalesija

Dnevni red 30. redovne sjednice OV Kalesija usvojen je sa 18 glasova ZA, 10 protiv, 1 uzdržan.

Dnevni red:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju naziva ulica na području općine Kalesija.
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period
  01.01.2023.-31.12.2023. godinu.
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za
  period 01.01. – 31.12.2023. godine.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2023. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Kalesija za period
  01.01.2023. do 31.12.2023. godine.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2023. godinu:
  a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
  b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
  c) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u
  prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period od 01.01.2023. –
  31.12.2023. godine.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na
  području općine Kalesija.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na prostoru
  općine Kalesija.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije na području općine
  Kalesija.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju protokola za postupanje u slučajevima
  prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.

Dopuna upućena od strane vijećnika NiP-a nije uvrštena u Dnevni red: Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada Općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće.

Exit mobile version