Site iconNEON Televizija

Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma započeo je posjetu Bosni i Hercegovini

Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL Komitet) započeo je posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će do kraja mjeseca održati niz sastanaka sa predstavnicima institucija sa svih nivoa vlasti.

U Sarajevu je održan uvodni sastanak, na kojem se direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, Darko Ćulum obratio prisutnima, izrazio dobrodošlicu i poželio uspješan rad, te nadalje objasnio ulogu koju Državna agencija za istrage i zaštitu ima u stvaranju kompletne slike i stvarnog stanja usklađenosti BiH sa međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti.

Predstavnici Državne agencije za istrage i zaštitu će na sastancima koji će se održavati ove sedmice izložiti svoj rad i objasniti svoju ulogu i doprinos u borbi protiv najtežih oblika kriminaliteta, koje provode kroz dvije ključne linije rada, i to kriminalističko-istražnu liniju rada, s ciljem sprečavanja, otkrivanja i istraživanja krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, te finansijsko obavještajnu liniju rada za koju je zaduženo Finansijsko – obavještajno odjeljenje, koje u isto vrijeme predstavlja Finansijsko – obavještajnu jedinicu BiH  zaduženu za istrage krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Predstavnici MONEYVAL tokom svoje posjete će  razgovarati sa predstavnicima različitih nivoa vlasti i drugim agencijama za provođenje zakona, NVO i privatnog sektora u cilju dobijanja kompletnije slike o stanju u oblastima koje su predmet evaluacije.

Članovi ekspertskog tima su upoznati sa mjerama koje su preduzete u proteklom periodu u ovoj oblasti, među kojima je najznačajniji Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH usvojen na Vijeću ministara i upućen u dalju proceduru. Ovaj zakon je usklađen s direktivama i uredbama EU u ovoj oblasti i harmonizuje sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a i Moneyvala.

Provođenje FATF preporuka je izuzetno važno jer u suprotnom prijeti opasnost od  stavljanja na „sivu listu“ što bi imalo negativan uticaj na kredibilnost Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima, smanjenje investicija i otežan tok međunarodne trgovine.

Exit mobile version