Site iconNEON Televizija

Najveće površine poljoprivrednog zemljišta za sjetvu planirane u Gradačcu, Lukavcu, Kalesiji, Gračanici, Živinicama,Tuzli i Srebreniku

Vlada je danas usvojila Plan proljetne sjetve u 2024. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovim dokumentom predviđeno je da se u 2024. godini na području Tuzlanskog kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 44.184 ha poljoprivrednog zemljišta.


Planirane površine poljoprivrednog zemljišta na kojim će se zasijati poljoprivredne kulture u proljetnoj sjetvi neznatno su manje za 492 ha, odnosno za 1,10% u odnosu na realizovanu sjetvu u 2023. godini. Planirana je sjetva žitaricama na površini od 19.524 ha što je 44,19% ukupnog plana sjetve na području Tuzlanskog kantona, a ova površina je i za 74 ha odnosno za 0,38 % veća u odnosu na realizovanu sjetvu žitarica u 2023. godini. Kukuruz za zrno, kao najznačajnija kultura za ishranu stoke, planirano je da se zasije na 18.820 ha poljoprivrednog zemljišta, što je 42,59% ukupnih planiranih sjetvenih površina. Površine planirane za sjetvu kukuruza za zrno u odnosu na prošlogodišnju sjetvu veće su za 59 ha odnosno za 0,31%. Industrijskim biljem planira se zasijati 120 ha, povrtnim biljem 9.686 ha. Za sadnju krompira planirano je 5.809 ha što iznosi 59,97% ukupnog plana sjetve povrća u ovoj godini, a to je za 166 ha manje u odnosu na realizovanu sjetvu 2023. godine . Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati 3.877 ha, što je za 218 ha manje u odnosu na sjetvu u 2023. godini. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 14.854 ha što iznosi 33,62 % ukupnog plana sjetve, a manje je za 180 ha, odnosno 1,19% u odnosu na sjetvu 2023. godine. Izuzev općine Čelić i gradova Gračanica, Gradačac i Tuzla na području svih općina/gradova Tuzlanskog kantona u odnosu na prošlogodišnju sjetvu, planirana proljetna sjetva na nešto većim sjetvenim površinama. Povećanje sjetvenih površina se kretalo od 1,01 % na području grada Srebrenik do 24,38 % na području općine Teočak. Na području grada Gračanica planirana proljetna sjetva u 2024. godini je na nivou realizovane sjetve u 2023. godini. Na području Čelića planirana sjetva u ovoj godini je za 2,78% manja u odnosu na sjetvu u prethodnoj godini, na području Tuzle planirana sjetva u odnosu na sjetvu iz prethodne godine je manja za 4,51% dok je na području Gradačca planirana sjetva manja za 14,36%. Kao i prethodne godine, i u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine poljoprivrednog zemljišta za sjetvu su planirane u općinama/gradovima Gradačac, Lukavac, Kalesija, Gračanica, Živinice,
Tuzla i Srebrenik.
Za realizaciju ovog plana potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od oko 93,7 miliona KM, što je za oko 22 miliona KM, ili 19,04% manje u odnosu na predhodnu godinu. Razlog su niže cijene mineralnih đubriva i dizel goriva u ovoj godini u odnosu na predhodnu godinu.

Exit mobile version